Pravidla a podmínky

I. Definice
1. Pořadatel
Právnická nebo fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům, která pořádá aukci / poptávkové řízení.
2. Přihazující
Osoba, která reprezentuje právnickou nebo fyzickou osobu, je způsobilá k právním úkonům a je oprávněná činit nabídky a která je Pořadatelem pozvána do aukce / poptávky a souhlasí s jeho podmínkami.
3. Host
Právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která je pozvána do aukce / poptávky a která má stejná práva přístupu v systému jako Pořadatel, ale bez možnosti provádět změny v nastavení.
4. Poskytovatel
eeebid.com Inc. a její organizační složka v ČR, dceřinné společnosti eeebid KFT., a S.C. eeebid SRL či zástupci.
5. Uživatel
Pořadatel, přihazující nebo host.
6. Účastníci
Uživatelé a společnost eeebid.com Inc., její organizační složka či dceřinné společnosti.
7. Elektronický obchod
Proces vyžádání nabídek organizovaný na stránkách poskytovatele eeebid.com Inc. Tento pojem platí jak pro prodejní, tak pro nákupní procesy.
II.Smluvní vztah
1. Všechny služby jsou poskytovány na základě smlouvy mezi poskytovatelem a organizátorem.
2. Trilaterální smluvní vztah mezi pořadatelem, přihazujícím a poskytovatelem vstupuje v platnost prvním vstupem přihazujícího do systému při potvrzení podmínek obsažených v tomto dokumentu a podmínek stanovených pořadatelem. Uživatel bere na vědomí, že tyto podmínky a podmínky dané pořadatelem platí vždy při vstupu na stránky poskytovatele.
3. Přihazující potvrzuje, že bere na vědomí veškeré podmínky poskytovatele a pořadatele.
III. Práva a povinnosti
1. Poskytovatel zde vystupuje pouze jako vlastník aplikace a je prostředníkem mezi Pořadatelem a Přihazujícím. Poskytovatel zdůrazňuje, že nenese žádnou zodpovědnost, pokud Pořadatel nebo Přihazující nedostojí svým závazkům.
2. Přihazující nese plnou zodpovědnost za to, že je zmocněn od subjektu, který zastupuje k úkonům vedoucím k podpisu smluv.
3. Přihazující se zavazuje, že kterákoli jeho nabídka (příhoz) zadaný na stránkách www.eeebid.com je právoplatný bez dalšího potvrzení po dobu minimálně 30 pracovních dnů, pokud Pořadatel nestanoví v podmínkách odlišně.
4. Přihazující bere na vědomí, že Pořadatel není povinen udělit objednávku Přihazujícímu, který předložil nejlepší nabídku ani jinému z dalších Přihazujících.
5. Strany souhlasí, že organizátor může měnit před zadávací podmínky před začátkem aukce, nebo poptávkového řízení. V takovém případě je organizátor plně odpovědný za informování přihazujících.
6. Přihazující akceptuje, že bude zacházet s údaji, které získá před, během nebo po skončení aukce / poptávky jako s důvěrnými informacemi a nepředá je třetí straně.
7. Poskytovatel prohlašuje, že s veškerými daty zadanými kterýmkoliv uživatelem na stránkách eeebid.com Inc. nebo archivovanými bude zacházeno jako s důvěrnými daty.
8. Služby poskytovatele musí být použity pouze pro legální účely.
9. Uživatel akceptuje, že veškerá data získaná během jeho registrace jsou uložena v databázi společností či účastníků Poskytovatele.
10. Použití aplikace poskytovatele je na vlastní zodpovědnost každého uživatele.
11. Žádné systémové informace nebo počítačové kódy získané ze stránek Poskytovatele nesmí být uchovávány mimo internetový prohlížeč a / nebo předány třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
12. Uživatel bere na vědomí, že za nefunkčnost jeho internetového připojení, prohlížeče či vlastní sítě nenese poskytovatel žádnou odpovědnost.
13. Účastníci akceptují, že jsou plně odpovědni poškozené straně za škody vzniklé porušením kteréhokoli z paragrafů této smlouvy z jejich strany.
IV. Bezpečnostní pokyny
1. Uživatel akceptuje, že v případě zjištění neoprávněného přístupu, napadení nebo pokusu o napadení jeho informačního systému bude o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele. Jakékoli škody vzniklé takovýmto neoprávněným přístupem či napadením jsou brány jako "vis major
2. Uživatel nesmí používat takové programy či aplikace, které by narušily celistvost, nebo normální používání systém. V opačném případě může být uživatel vyřazen ze systému.
V. Řešení sporů
1. Pro řešení právních sporů mezi společností eeebid.com Inc. a Uživatelem platí zákony USA, příslušným soudem je oblastní soud v Doveru, stát Delaware, USA.
Jakékoliv dotazy týkající se této smlouvy a podmínek směřujte na místní zastoupení společnosti v jednotlivých státech.:
Hungary
eeeebid Kft. representative: Gabriela Aust, General Manager, seat: 1051 Budapest, Nádor u. 23., telephone / fax: 06-1-700-4584, email:eeebid@eeebid.hu , VAT number: 12555992-2-41
Romania
SC eeebid SRL, representative: Ciprian Dabija, nominee General Manager, seat: 500007 Brasov, Bdul Eroilor nr. 3A. telephone / fax: +40-268-543489, email: office@eeebid.ro , VAT number: R13295779
Czech Republic
eeebid.com Inc. o.s. representative: Pavel Marik, Genaral Manager, seat: Slavikova 14 str., 130 00 Prague 3, telephone / fax: +420-222-727-320, VAT number: CZ 270 92 283